Arbetsrättslig intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt

Del 1: 7-9 oktober Del 2: 27-28 oktober och tenta 14 november

Datum och tid (pågår flera dagar)

Del 1: 7-9 oktober Del 2: 27-28 oktober och tenta 14 november

Var

Krusenberg Herrgård Knivsta

Pris

47 000 kronor (exkl. moms)
Boka din plats!

Arbetsrättslig Intensivutbildning - Grundläggande arbetsrätt

Välkommen till vår eftertraktade och uppskattade 5-dagarsutbildning i arbetsrätt med Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng. 7-9 oktober, 27-28 oktober och tenta 14 november

Det är viktigt att personalansvariga, chefer med personalansvar och rådgivare har rätt kunskaper om de arbetsrättsliga reglerna. Att göra fel kan bli kostsamt. 

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.  Du lär dig tillämpa regler så att du agerar rätt i arbetsrättsliga frågor.  

Utbildningen i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av alla arbetsrättsliga områden och motsvarar 15 högskolepoäng.

 • Vårt arbetsrättsliga system 
 • Kollektivavtal 
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen 
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen. Den här utbildningen i arbetsrätt genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Teori varvas med praktiska övningar. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. 

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Program

Program

DAG 1

09.00-16.00

Kollektivavtal

 • träffande av kollektivavtal
 • centrala och lokala kollektivavtal
 • innebörden av bundenhet vid kollektivavtal
 • tolkning av kollektivavtal
 • kollektivavtalets verkan beträffande utanförstående arbetstagare
 • fredsplikt och stridsrätt

Föreningsrätt

 • föreningsrättens innehåll
 • föreningsrättskränkning
 • Anställningsavtal
 • anställningsavtalets ingående
 • ogiltighet rörande anställningsavtal
 • anställningsform

16.00

Arbete med övningsuppgifter

DAG 2

09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Regelverket kring förändring av anställningsavtal

 • förändringar inom anställningsavtalets ram
 • förändringar utanför anställningsavtalets ram
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • arbetsbristbegreppet
 • fingerad arbetsbrist
 • medbestämmandelagen vid arbetsbrist
 • turordning
 • förstärkt turordningsskydd
 • omplacering
 • uppsägningshandlingen
 • företrädesrätt till återanställning (även tidsbegränsad anställning)

16.00

Arbete med övningsuppgifter

DAG 3

09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Övergång av verksamhet

 • olika former av verksamhetsövergång
 • rättsliga konsekvenser av verksamhetsövergång

Uppsägning av personliga skäl

 • sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl
 • arbetstagarens åtaganden i anställningsavtalet
 • medvetenhetskriteriet
 • skadekriteriet
 • tvåmånadersregeln
 • arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl
 • förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Avskedande

 • laglig grund för avskedande
 • förtroendemissbruk/förtroendeförbrukande handling

16.00

Avslutning

DAG 4

09.00-16.00

Medbestämmandelagen

 • bakgrund
 • begreppet medbestämmande
 • medbestämmandelagens funktion
 • passiv informationsskyldighet
 • aktiv informationsskyldighet
 • editionsplikt
 • primär förhandlingsskyldighet
 • sekundär förhandlingsskyldighet

Arbetsmiljölagen

 • arbetsmiljöbegreppet
 • arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • skyddsombudsrollen

16.00

Genomgång av övningstenta

DAG 5

09.00-16.00

Diskriminering och likabehandling

 • diskrimineringsfaktorerna
 • skydd mot direkt diskriminering
 • skydd mot indirekt diskriminering 
 • särskilda regler om trakasserier
 • aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling
 • särreglering rörande tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och föräldralediga

Facklig förtroendeman

 • förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet och ledighet med betalning
 • förtroendemannens förstärkta skydd

Arbetstidslagen

 • arbetstidslagen och kollektivavtal
 • EU:s arbetstidsregler

Kvittningslagen

 • frivillig kvittning
 • tvungen kvittning

Inför tentamen

16.00

Avslutning

Dag 6

10.00-14.00

Tentamen på Sjöfartshuset

Följande ingår

Boken "Personaljuridik" och "Läsanvisningar" till densamma.

Tillgång till Iseskogs e-föreläsningar, 21 stycken, från anmälan till tentamen.

Seminarier (med kaffe, lunch och trerättersmiddag under seminariedagarna) och tentamen.

Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård.

Datum och tid (pågår flera dagar)

Del 1: 7-9 oktober Del 2: 27-28 oktober och tenta 14 november

Var

Krusenberg Herrgård Knivsta

Pris

47 000 kronor (exkl. moms)
Boka din plats!

Så tyckte tidigare deltagare

"Om du är nyutbildad eller har arbetat inom området några år, detta är möjligheten att skaffa dig en redigt rejäl arbetsrättskunskap. Det är inte "bara" 3+2 dagar med väldigt bra föreläsning, du har dessutom möjlighet att ge "järnet" och plugga för att klara tentamen, vilket du självklart ska ! Då får du ett kunskapsresultat som är svårt att slå!"

Per Sundelius, Sundelius arbetsrättsliga rådgivning AB

--------------------------------------------

"Den här utbildningen ger dig den allra bästa grund du kan få när du arbetar med arbetsrätt! Ta chansen!!"

Lena Björkqvist, Arbetsrätt & HR Lena Björkqvist AB

Rekommenderad litteratur


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 275 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster